Regulamin Biegu Nocnego na 10 km

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Nocny na 10 km odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku (sobota) w Krakowie.

2. Start Biegu nastąpi z Rynku Głównego o godz. 21:30.

3. Meta biegu znajdować się będzie na Rynku Głównym.

 4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 w Krakowie – wejście od ul. Reymana.

Czynne w dniach:

19.04.2018 r. w godzinach 15:00-20:00;
20.04.2018 r. w godzinach 15:00-20:00;
21.04.2018 r. w godzinach 10:00-19.00.

III. TRASA

1. Długość trasy – 10 km. Trasa posiada atest PZLA,IAAF i AIMS.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 1,5 godziny, tj. do godziny 23:00.

3. Trasa będzie miała oznaczone kilometry od 1 do 10.

4. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki  i uiszczenie opłaty startowej do dnia 21 kwietnia 2018 r. do godz. 19:00 – w przypadku niewyczerpania limitu we wcześniejszym terminie.

2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 21 kwietnia 2018 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer, właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 23:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9.W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.

11. Zabrania się startu:

a. zawodników na wózkach inwalidzkich (w tym hand bike, rim push, active wheelchair)

b. zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

c. ze zwierzętami

d. z wózkami dziecięcymi.

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 3500 zawodników. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania numeru startowego 3500. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym na 10 km przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 13 kwietnia 2018 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie  www.pzucracoviamaraton.pl) lub do dnia w którym zostanie wyczerpany limit podany w par. V pkt 1.

b. w Biurze Zawodów 19, 20 i 21 kwietnia – w przypadku niewyczerpania limitu podanego w par. V pkt 1.

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej nie gwarantuje udziału w biegu.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (w przypadku niewyczerpania limitu zawodników) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Nocnym na 10 km oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

8. Opłata startowa wynosi:

50 zł  przelewem do dnia 03.04.2018 r.

80 zł przelewem w dniach 04.04.2018 r. – 13.04.2018 r.

150 zł gotówką w Biurze Zawodów w dniach 19-21.04.2018 r .

9. Zniżki:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości;

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne (z wyłączeniem wskazanych w par. IV pkt 11 zawodników na wózkach, którzy nie są dopuszczeni do startu),
- przewodnicy osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
- wolontariusze biorący udział w przygotowaniu biegu.

11. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności PayU, do dnia 13.04.2018 r.;
b. w przypadku niewyczerpania limitu – gotówką w Biurze Zawodów w dniach 19-21.04.2018 r.

UWAGA: Wpłata poprzez system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

12. Konto bankowe:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: „Opłata startowa Bieg Nocny za ....” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

13. Faktury

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 12a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 12 a i 12 b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora
po upływie terminów wskazanych w punkcie 12 a i 12 b nie będą respektowane.

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura.
W tytule wiadomości powinno zostać wpisane „Faktura za Bieg Nocny”.

14. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

b. Wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od terminu rejestracji elektronicznej do biegu.

c. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

d. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej. Przed dokonaniem opłaty zawodnik jest zobowiązany sprawdzić czy znajduje się na liście startowej.

e. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 22.03.2018 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej i nie dokonywać opłaty).

f. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

g. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

h. Wpłaty zaksięgowane po terminie 16.04.2018 r. nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów.

i. Organizator nie odpowiada za brak poprawnej rejestracji z winy uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

j. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Nocnym na 10 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn;

b. na najliczniejszą drużynę – klasyfikacja zostanie utworzona na podstawie nazwy klubu podanej przy rejestracji przez każdego zawodnika indywidualnie.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 3000 zł

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1500 zł

IV miejsce – 1000 zł

V miejsce – 500 zł

VI miejsce – 300 zł

4. Nagroda w klasyfikacji na najliczniejszą drużynę

I miejsce – 3000 zł

5. W przypadku nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika. 

6. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

7. W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Pakiet startowy:

a. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne,

- możliwość skorzystania z pryszniców po biegu.

Uwaga: Pakiety startowe można odebrać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przepadają na rzecz Organizatora.

2. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

3. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w namiocie na Rynku Głównym będą czynne w dniu 21.04.2018 roku w godzinach 18.00-23.00.

4. Depozyt
a. będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

b. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

c. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

7. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd Komunikacją Miejską. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

IX. FINANSOWANIE

  1. Koszty organizacji Biegu Nocnego pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Biegu Nocnego na 10 km będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

1. przeprowadzenia Biegu Nocnego na 10 km, to jest :

  • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia
  • z obowiązku jej uiszczenia,
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,

2. rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody

3. informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,

4. statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Biegu Nocnego na 10 km jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Biegu Nocnym na 10 km.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia podczas Biegu Nocnego na 10 km kontroli antydopingowej.

4. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 23:00 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


Aktualizacja: 04.04.2018 r.